تاريخچه و كاربرد سرب

مقدمه اي بر تاريخچه و كاربرد سرب

با توجه به معادن ايران در مي يابيم كه اين كشور از دارندگان بزرگترين ذخاير سرب در جهان است .

سرب از نظر ميزان مصرف در بين فلزات (آلومينيم ، مس ، روي) مقام چهارم را در بين فلزات غير آهني دارد.

توليد سرب ازباتريهاي اسقاط يك روش تكنيكي پيشرفته وازنظر اقتصادي مقرون به صرفه ميباشد كه دراكثر نقاط جهان مورداستقبال قرارگرفته وروزبه روز درحال توسعه وپيشرفت است .

مصرف روزافزون سرب واقتصادي بودن روش بازيابي سرب ازباتريهاي اسقاط وكنترل آلودگي محيط زيست باعث تكامل يكنولوژي دراين زمينه گشته است بطوريكه درحال حاضر اين شركت بابهره گيري از پيشرفته ترين فن آوري صنعتي درزيمنه ساخت و انتقال تكنولوژي آن ارائه خدمات مي نمايد.

 
- پروسه توليدسرب ثانويه :

حدود50% توليدساليانه سرب دنيا ازروش بازيابي سرب ثانويه ميباشد.

جهت توليدسرب ثانويه بااستفاده ازياتري اسقاط وضايعات سربي روشهاي مختلفي بكارگرفته ميشود يكي ازبهترين وباصرفه ترين روشهاي موجود استفاده ازكوره هاي گردان كوتاه (S.R.F)ميباشد كه جهت توليد سرب ازباتري هاي اسقاط بسيار مناسب ميباشد .

خواص فيزيكي سرب
 
 سرب خالص داراي خواص زير مي باشد :
وزن اتمي
عدد اتمي
نقطه ذوب
نقطه جوش
وزن مخصوص
هدايت الكتريكي
سختي
رنگ
شبكه كريستالي
9/207
82
5/327
1744
35/11 گرم بر سانتي متر مكعب در 20

98/7 (اگر در صفر درجه سانتي گراد براي مس 100 در نظر بگيريم)

Mohs5/1
آبي خاكستري
مكعبي با سطوح مركز دار (F.C.C)  
 
 
موارد كاربرد سرب :

بعلت وزن مخصوص و جرم اتمي بالا در كاربردهاي هسته اي بمنظور حفاظت در مقابل اشعه گاما مورد استفاده قرارميگيرد.

سرب و تركيبات آن در موارد زير كاربرد وسيعي دارد.

وسايل صنايع دفاعي ، غلاف پوششهاي كابل ،ورق ها ، پروفيلها ، ياتاقانسازي ، پوشش هاي اسپري (گالوانيزاسيون) ، لوله هاي نرم لحيم كاري، صنعت چاپ و نوار و سيم ، باتريسازي ، صنايع چوب، صنايع نفت و پتروشيمي ، كبريت سازي، لعاب كاري و رنگ سازي ، ساختن مخازن اسيد سولفوريك گرم و غليظ ‚ چيت سازي ، ريخته گري قطعات