سرب کلسیمجدول آنالیز کامل انواع آلیاژهای سربی

Pb lead 7% 5% lead 5N 90 A/S 90 A/S 99.99 L16 L14
Registered name 5.5 S 4.5 S 5N  8.7ST    9.7AS Soft lead L16 L14
Analysis  
Sn MAX 0.02 --- 0.06-0.08 0.18-0.22 0.18-0.22 MAX 0.001 0.25-0.4 MAX 0.02
Sh 5.5+,- 0.2 4.5+,- 0.2 4.8+,- 0.2 8.5-8.9 9.5-9.9 MAX 0.002 3.25-3.75 4-4.5
Bi --- MAX 0.029 MAX 0.02 MAX 0.02 MAX 0.02 MAX 0.01 MAX 0.05 MAX 0.02
Cu MAX 0.05 MAX 0.025 0.02-0.05 0.018-0.027 0.018-0.027 MAX 0.002 0.02-0.05 0.04-0.06
Zn --- MAX 0.004 MAX 0.001 --- --- MAX 0.001 --- ---
As MAX 0.03 MAX 0.012 0.06-0.08 0.20-0.24 0.20-0.24 MAX 0.001 0.08-0.12 0.15-0.20
Fe --- MAX 0.0001 MAX 0.002 MAX 0.003 MAX 0.003 MAX 0.001 0.01 MAX 0.01
Ag --- MAX 0.005 MAX 0.005 0.004-0.010 0.004-0.010 MAX 0.002 MAX 0.005 MAX 0.08
Cd --- MAX 0.03 --- --- --- --- --- MAX 0.001
Ni --- --- --- --- --- MAX 0.02 MAX 0.02  
S 0.001-0.004 MAX 0.004 0.004-0.006 MAX 0.009 MAX 0.009 MAX 0.009 MAX 0.009 MAX 0.009
Se --- --- --- --- --- --- --- ---
Al --- --- --- --- --- --- --- ---
Ca --- --- --- --- --- --- --- ---
Hg --- --- --- --- --- --- --- ---
Si --- --- --- --- --- --- --- ---
Alloycolor Green Yellow Blue Red Black Orange Brown White